วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ -คณะบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คณะรองบรรณาธิการ

ผศ.ดร. ภคพร วัฒนดำรงค์

(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย)

ดร. ชุติมา อรรคลีพันธุ์

(กระทรวงสาธารณสุข)

ดร. ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ดร. ณัฐ ธารพานิช

(กระทรวงพาณิชย์)

รศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดร. สุรัช แทนบุญ

(ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ดร. วศิน ศิวสฤษดิ์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เลขานุการ

พิชามญช์ ดีทน

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

คณะที่ปรึกษา

ศ. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ศ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Prof. Charles Yuji Horioka

(Asian Growth Research Institute)

Prof. Eric D. Ramstetter

(Asian Growth Research Institute)

Prof. Hal Hill

(Australian National University)

Prof. James Riedel

(John Hopkins University)

Dr. Jayant Menon

(Asian Development Bank)

Prof. Jong-Wha Lee

(Korea University)

Prof. Maria Socorro Gochoco- Bautista

(University of Philippines)

Prof. Prema-chandra Athukorala

(Australian National University)

Prof. Richard Doner

(Emory University)