วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ -ดัชนีวารสาร

Peter Warr

Poverty Reduction and Economic Growth In Southeast Asia

[Full Text]

ดารารัตน์  สุขแก้ว

คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลในการลดปัญหาตัวแทน

[Full Text]

มณเฑียร สติมานนท์ และ ทัศนีย์ สติมานนท์

การบริหารจัดการปัญหาคุณภาพแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

[Full Text]


 • ปี 2561

  Peter Warr


  Poverty Reduction and Economic Growth In Southeast Asia

  [Full Text]


  ดารารัตน์  สุขแก้ว


  คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลในการลดปัญหาตัวแทน

  [Full Text]


  มณเฑียร สติมานนท์ และ ทัศนีย์ สติมานนท์


  การบริหารจัดการปัญหาคุณภาพแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

  [Full Text]

 • ปี 2560

  Wanissa Suanin


  Growth-Government Spending Nexus: The Evidence of Thailand

  [Full Text]


  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ ประสพโชค มั่งสวัสดิ์


  การตัดสินใจลงทุนในเขตจังหวัดชายแดน และการลงทุนในประเทศอาเซียนของผู้ประกอบการไทย

  [Full Text]


  พิชามญชุ์ ธนโรจน์วานิชกุล และ อัครนันท์ คิดสม


  การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบิน

  [Full Text]


  Kuson Leawsakul


  Advertising for Attention and Consumer Search in a Multiproduct Market

  [Full Text]


  วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์


  เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย

  [Full Text]


  ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา


  ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น: กรณีประเทศไทย

  [Full Text]


  Eric D. Ramstetter


  Foreign Ownership and Energy Efficiency in Thai Manufacturing Plants

  [Full Text]


  อภิรดา  ชิณประทีป


  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพารา โดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model)

  [Full Text]


  สงกรานต์ สมบุญ พลพัธน์ โคตรจรัส และ สรศาสตร์ สุขเจริญสิน


  ระบบการเตือนภัยทางการเงินล่วงหน้าพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนารายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  [Full Text]

 • ปี 2559

  Nasha Ananchotikul and Dulani Seneviratne 


  Monetary Policy Transmission in Emerging Asia:  The Role of Banks and the Effects of Financial Globalization 

  [Full Text]


  อรุณโรจน์ หน่อแก้วบุญ และ ณัฐพล พจนาประเสริฐ


  สองทศวรรษการกระจายรายได้ของชาวนาไทย 

  [Full Text]


  วีระชาติ กิเลนทอง 


  บทบาทของการเงินต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย 

  [Full Text]


  Yohanes B. Kadarusman


  AEC 2015 and Beyond: Realizing ASEAN Value Chain

  [Full Text]


  ศักดา ธนิตกุล และ คณพล จันทน์หอม


  การประเมินความทับซ้อนของกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของไทย: กรณีศึกษาการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก

  [Full Text]


  ชญานี ชวะโนทย์ นภนต์ ภุมมา และ ถิรภาพ ฟักทอง


  ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย: ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน?

  [Full Text]


  Richard Doner


  The Politics of Productivity Improvement: Quality Infrastructure and the Middle-Income Trap

  [Full Text]


  ฐิติมา ชูเชิด, ศราวัลย์ อังกลมเกลียว และปัณฑา อภัยทาน


  ความยั่งยืนทางการคลังของไทย: มุมมองจากพลวัตหนี้สาธารณะและขีดจากัดทางการคลัง

  [Full Text]


  สงกรานต์ สมบุญ, พลพัธน์ โครตจรัส และ สรศาสตร์ สุขเจริญสิน


  เครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนา ของสถาบันการเงินภาคการเกษตรไทย: การแลกได้แลกเสียระหว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

  [Full Text]

 • ปี 2558

  ฐิติเทพ สิทธิยศ


  การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคและการเงินในโลกของความไม่แน่นอน: เราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากวิทยาศาสตร์ของความซับซ้อน

  [Full Text]


  อาชนัน เกาะไพบูลย์ และ เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ


  การส่งออกของไทย: สถานการณ์ แนวโน้ม และการเตรียมความพร้อม

  [Full Text]


  อธิภัทร มุทิตาเจริญ, พชรพจน์ นันทรามาศ และ พสิษฐ์ โชติวัฒนะกุล


  การเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือน: นัยต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

  [Full Text]


  สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย


  Future of Thai Manufacturing อนาคตของอุตสาหกรรมไทย

  [Full Text]


  จุทาฑิพย์ จงวนิชย์ และ อาชนัน เกาะไพบูลย์


  Multinational Enterprises, Exporting and R&D Activities in the South บรรษัทข้ามชาติ การส่งออก และการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา

  [Full Text]


  สมบัติ ใจดี


  Self-fulfilling cyclical, chaotic fluctuation and suitable monetary policy in a small open economy ความผันผวนภายในระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก และนโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้ทฤษฎีเคออส

  [Full Text]


  ฐิติเทพ สิทธิยศ, ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์, ปวีณา สำเร็จ และ สุธาวรรณ วรรณสุกใส


  การก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยต่อความยั่งยืนทางการคลัง

  [Full Text]


  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ฺ และ ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์


  การเปิดเสรีการค้ากับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ระดับครัวเรือน

  [Full Text]


  สงกรานต์ สมบุญ


  ระบบบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภทสินเชื่อการเกษตรสำหรับตลาดการเงินในชนบทไทย

  [Full Text]

 • ปี 2557

  เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ฐิติเทพ สิทธิยศ


  การทดสอบข้อสมมติของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความมีเหตุผลของมนุษย์ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองในระบบปิด

  [Full Text]


  วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์


  มองเหลือง - แดง ผ่านขั้วความคิดทางการเมือง

  [Full Text]


  Kuson Leawsakul


  Competitions from the Product Line in a consumer Search Model

  [Full Text]


  Syon Syarid


  Analyzing Market Power in the Indonesian Cement Industry

  [Full Text]


  Pit Jongwattanakul


  The Trade Enhancing Effect of teh Free Trade Agreement and Tariff Margin : Evidence from Thailand

  [Full Text]


  ศาสตรา สุดสวาสดิ์, ภาวิน ศิริประภานุกูล


  บทบาทขององค์กรอิสระทางการคลังต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

  [Full Text]


  อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล


  Backward Linkage ในภาคอุตสาหกรรม: การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

  [Full Text]


  ธนินท์ วังวีระะนานนท์


  ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลของผู้บริโภคและการรวมตัวกันของหน่วยธุรกิจ

  [Full Text]


  ธานี ชัยวัฒน์


  วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว

  [Full Text]

 • ปี 2556

  สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย


  ประสบการณ์การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนและบทเรียน

  [Full Text]


  Rick Doner and George Abonyi


  Upgrading Thailand’s Rubber Industry: Opportunities and Challenges

  [Full Text]


  Prema-chandra Athukorala , Archanun Kohpaiboon


  Trade Patterns in East Asia: Implications for the Debate on Mega- FTA Initiatives

  [Full Text]


  Galina Ana, Dilaka Lathapipatb, Jirawat Panpiemrasc,Thitima Puttitanund


  Computers and Student Performance in Thailand

  [Full Text]


  Phatta Kirdruang


  Impacts of the 2011 Flood on the Employment Sector in Thailand

  [Full Text]


  Nattapong Puttanapong


  Impacts of Climate Change on Major Crop Yield and the Thai Economy : A Nationwide Analysis Using Static and Monte-Carlo Computable General Equilibrium Models

  [Full Text]


  ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, ศาสตรา สุดสวาทดิ์


  ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand's Growth at Risk)

  [Full Text]


  Aeggarchat Sirisankanan


  Consumption Smoothing and Precautionary Savings in Thai Agricultrual Households

  [Full Text]


  Panit Wattanakoon


  Exchange Rate Pass-through and Inflation in Thailand

  [Full Text]


  Fukunari Kimura


  An Uncharted Path to go up from Middle Income to a Fully Developed Economy and Society

  [Full Text]


  Thitithep Sitthiyot


  Debt of Agencies under State Supervision in Thailand : Risk and Uncertainty of Contingent Liabilities

  [Full Text]


  Archanun Kohpaiboon, Juthathip Jongwanich


  Vertical and Horizontal FDI Technology Spillovers : Evidence from Thai Manufacturing

  [Full Text]


  William a. McCleary


  Book Reviews "Why Nations Fail"

  [Full Text]

 • ปี 2555

  อาชนัน เกาะไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ จงวนิชย์


  Remanufacturing กรอบแนวคิดและนัยยะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

  [Full Text]


  อาชนัน เกาะไพบูลย์, คณพล จันทร์หอม, อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, คุลิกา โรจนกนกศักดิ์ , กชพรรณ วงศ์วัฒน์


  Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย

  [Full Text]


  Cassey Lee


  Remanufacturing in Australia

  [Full Text]


  David R. Rossม Michelle Kim


  Remanufacturing in teh United States

  [Full Text]


  Eric D. Ramstetter


  Remanufacturing and the 3Rs in Japan : Lessons for Thailand

  [Full Text]


  นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม


  การใช้และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (Internet Usage in Thailand)

  [Full Text]


  พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์


  นโยบายการเงินแบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อภายใต้การเรียนรู้แบบปรับตัว : กรณีศึกษาประเทศไทย (Inflation Targeting under Adaptive Learning : Thai Monetary Policy Analysis)

  [Full Text]


  ชวินทร์ ลีนะบรรจง


  ธนาคารกับการแข่งขัน (Bank's Competition)

  [Full Text]


  กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ สมประวิณ มันประเสริฐ


  บทบาทของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ GCC

  [Full Text]


  ปรัชญา ปิ่นมณี


  โรงเรียนกวดวิชาและครูสอนพิเศษในแบบจำลองตัวการตัวแทน

  [Full Text]


  Tanapong Potipiti


  Public Goods Game Experiments in Thailand : Social Capital and Other Determinants of Contributions

  [Full Text]


  อัญญา ขันธวิทย์


  การทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและราคาฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย

  [Full Text]


  ศาสตรา สุดสวาสดิ์ ประสพโชค มั่งสวัสดิ์


  ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยกับวิกฤติหนี้

  [Full Text]


  จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ์


  ปัจจัยที่กำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางภายใต้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ

  [Full Text]


  Rossazana Ab-Rahim , Nor Ghani Md-Nor , Shamsubaridah Ramlee


  The Cost Efficiency Effects of Involuntary Bank Mergers: Empirical Evidence from Malaysia

  [Full Text]

 • ปี 2554

  ปวีณา ลี้ตระกูล ณัฐสุชน อินทราวุธ


  บทบาทของการค้าชายแดนต่อการกระจายรายได้และความยากจนในจังหวัดเชียงราย

  [Full Text]


  ปรัชญา ปิ่นมณี


  เกมส์การหนี้ภาษีในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

  [Full Text]


  Piyawan Suksri


  Demand for Gasohol and Pricing Policy in Thailand

  [Full Text]


  Bui thi Minh Tam


  Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System in Vietnam?

  [Full Text]


  อัครพงศ์ อั้นทอง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด


  การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวในระยะยาว

  [Full Text]


  กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว


  ผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบบำนาญรูปแบบต่าง ๆ

  [Full Text]


  พรายพล คุ้มทรัพย์ ภูรี สิรสุนทร ณพล สุกใส


  นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย : ผลกระทบและทางเลือก

  [Full Text]


  อเนก อรุณศรีแสงไชย ภูริณัฐ อังศุวัฒกกุล วรรณภา ยินดีธรรม ปิยภัสร ธาระวานิช


  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอันดับเครดิตของบริซัทจดทะเบียน

  [Full Text]


  บัณฑิต หลิมสกุล (Bundit Limschoon)


  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย (Public-Private Partnerships : PPP) ในการใช้กลไกยุติข้อพิพาทภายใต้กรอบของ WTO เพื่อแก้ปัญหาการถูกกีดกันการค้า (The proposed model for Thai Public-Private Partnerships for resolving multilateral trade dispute under tj

  [Full Text]


  ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และแคทธีรยา ธัญญะประเสริฐ


  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของผลิตภาพและประเภทของนวัตกรรม: กรณีศึกษาภาคการผลิตของประเทศไทย (The Relationship between Productivity Growth and Types of Innovation : Evidence from Thailand Manufacturing Firms)

  [Full Text]


  ลอยลม ประเสริฐศรี


  บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นภายหลังกระทำความผิด : การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (The Role of Reward and Punishment in Solving the Problem of Ex-post Corruption : The Conventional Lab Experiment in Economics)

  [Full Text]


  Saowalak Trangadisakul


  Oligopsony in the Tire Industry : A Study of its Imapcts on the Natural Rubber Industry in Thailand

  [Full Text]

 • ปี 2553

  วราภรณ์ ปัญญาวดี ชพิกา สังขพิทักษ์ จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์ นุชจรี ปิมปาอุด นพดล สนวิทย์


  การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุงทรัพยากรน้ำของครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

  [Full Text]


  กิริยา กุลกลการ 


  ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทย

  [Full Text]


  Sunsiree Kosindesha


  Local physical capital mobility and persistency in local relative poverty : theoretical framework and a village fund case study

  [Full Text]


  อนุวัฒน์ ชลไพศาล


  การเลือกโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลของครัวเรือนไทย

  [Full Text]


  อาชนัน เกาะไพบูลย์


  เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของไทย : นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (International Production Networks in hard Drive Industry in Thailand)

  [Full Text]


  อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด


  ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย (Destinational Image and International Tourist Behaviors Under Thailand's Political Crisis)

  [Full Text]


  กิริยา กุลกลการ


  แรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย (Immigration-Productivity Nexus-Case of Thai Garment Industry )

  [Full Text]


  กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล


  Monetary Policy Rule under an Inflation Targeting Framework :Evidence from Thailand

  [Full Text]


  Rattiya Suddeephong Lippe, Somporn Isvilanonda, Holger Seebens, Matin Qaim


  Food Demand Elasticities among Urban Households in Thailand

  [Full Text]


  Praipol Koomsup, Puree Sirasoontorn


  Energy Industry Act : Implications for the Energy Sector in Thailand

  [Full Text]


  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (Derek Patmasiriwat)


  รายจ่ายวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไทย (R&D Expenditures by Industrial Enterprises in Thailand)

  [Full Text]


  พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศศินีย์ ศักดากรกุล 


  ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)

  [Full Text]


  Pawin Siriprapanukul


  Forecasting with Baysesian VARs: Does Larger Mean Better?

  [Full Text]


  พีระ เจริญพร 


  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทข้ามชาติ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (Harness Gain from MNE Backward Linkages: Experience of Thai Auto-part Suppliers

  [Full Text]


  จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล


  บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย (Role of Agricultural Sector in Thailand's Aggregate Business Cycle Volatility)

  [Full Text]


  กอบกูล จันทรโคลิกา 


  การเลือกชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์และความคาดหวังจากการชมภาพยนตร์ไทย (Movie-attendances and Expectation from Thai Movies)

  [Full Text]

ดูวารสารย้อนหลังเพิ่มเติม