ข้อชี้แจงแนวทางการส่งบทความ

ผู้เขียนสามารถส่งบทความได้ด้วยฉบับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ซึ่งจะต้องเป็นบทความต้นฉบับที่ยังไม่เคยตีพิมพ์และมิได้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักพิมพ์อื่นใด

การส่งบทความต้องส่งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Editorial Manager (โปรดศึกษารายละเอียดดังปรากฏด้านล่าง) โดยบทความที่ได้รับการตอบรับจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดพิมพ์

1.

ขั้นตอนการส่งเอกสารทั้งหมดจะดำเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์บทความจะต้องส่งในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Editorial Manager ซึ่งเป็นระบบการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์เต็มรูปแบบของวารสาร รวมไปถึงการประเมินบทความ (Peer review) และการติดตามผล สำหรับผู้เขียนใหม่ที่ส่งบทความผ่านระบบนี้เป็นครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ โดยหลังจากลงทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถติดตามการส่งบทความของตนและดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

2.

ต้นฉบับจะต้องจัดทำโดยการพิมพ์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับ 2.0 (Double Spacing) บนกระดาษ A4 ความยาวของบทความทั้งหมดไม่เกิน 40 หน้า ไม่เกิน 15,000 คำ ในหน้าแรกของบทความควรระบุรายละเอียดดังนี้ (ก) หัวข้อ (ข) ชื่อและหน่วยงานของผู้เขียน (ค) บทคัดย่อต้องมีความยาวไม่เกิน 200 คำ โปรดใส่เชิงอรรถในหน้าแรกสำหรับระบุชื่อและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้เขียน และควรเรียงลำดับต่อเนื่องกันไปเมื่อมีการใส่เชิงอรรถอ้างอิงในเนื้อหา นอกจากนี้ หน้าแรกของต้นฉบับจะต้องระบุ Classification Code ตามแนวปฏิบัติการระบุหมวดหมู่ Classification System สำหรับบทความวารสารที่ใช้ในวารสารทางเศรษฐศาสตร์ และระบุคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 5 คำ

3.

การแบ่งเนื้อหา การใช้หัวข้อเพื่อแบ่งส่วนเนื้อหาควรกำกับด้วยเลขอารบิก (1 2 3...) ในขณะที่หัวข้อย่อยควรกำกับด้วยเลขหัวข้อย่อย (1.1 1.2 1.3...) โดยหัวข้อทั้งหมดจะต้องจัดชิดซ้ายและตัวอักษรใช้ตัวหนา

4.

ส่วนประกอบ อาทิ ภาพ และตาราง ต้องใส่เลขอารบิกกำกับและคำบรรยายประกอบ ภาพที่ใช้ต้องมีคุณภาพ ความละเอียดและชัดเจนเพียงพอ และพร้อมสำหรับการทำสำเนา ตารางข้อมูลควรระบุแหล่งที่มา (หากมี) ไว้ท้ายตารางทุกครั้ง

5.

เชิงอรรถ เชิงอรรถควรใช้แต่น้อย โดยใช้เพื่อเสริมข้อมูลประกอบเท่าที่จำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงการระบุแหล่งอ้างอิงที่นำมาใช้ อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงด้วยเชิงอรรถต้องไม่นำรายการอ้างอิง (reference) มาทั้งหมดการแทรกเชิงอรรถในเนื้อหาควรใช้ตัวเลขกำกับรายการต่อเนื่องกันไปในขณะที่การแทรกเชิงอรรถสำหรับตารางควรใช้ตัวยก (superscript) และเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก เลขของเชิงอรรถให้ใช้ตัวยก (superscript) ใส่ด้านท้ายของคำหรือประโยคที่เชิงอรรถนั้นเกี่ยวข้อง และเชิงอรรถต้องใส่ไว้ที่ขอบล่างท้ายกระดาษ

6.

รายการอ้างอิง การแทรกรายการอ้างอิงในเนื้อหาควรใช้แบบ "Smith (1998) reported that" หรือ "This problem was noted in previous studies (Taylor, 1998; Jones, 1992)" หากเอกสารที่นำมาใช้มีจำนวนมากกว่าหนึ่งชิ้นซึ่งแต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันและพิมพ์ในปีเดียวกัน ให้ใส่ตัวอักษรด้วยตัวพิมพ์เล็กต่อท้ายปีที่พิมพ์ (อาทิ 1991a)

 

รายการอ้างอิงจะต้องระบุอยู่ส่วนท้ายของบทความโดยใช้รูปแบบดังนี้

นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์รายการอ้างอิงที่ใช้ในต้นฉบับให้ใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ http://www.apastyle.org/.

 
ตัวอย่างการอ้างอิงบทความในวารสาร นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. ชื่อวารสาร, เล่มที่ (volume), หน้าเลขที่.

การอ้างอิงวารสารทั้งฉบับ

(Entire issue of journal)

นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อฉบับ (Title of the issue). ชื่อวารสาร, เล่มที่ (volume), หน้าเลขที่.
การอ้างอิงบทในหนังสือ นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อบท. ระบุชื่อบรรณาธิการ (Eds.), ชื่อหนังสือ (หน้าเลขที่). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์

การอ้างอิงหนังสือทั้งเล่ม

(ตีพิมพ์)

นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์
การอ้างอิงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์ [รูปแบบไฟล์]
การอ้างอิงเอกสาร Working Paper นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. สถานที่. ชื่อสถาบันหรือองค์กร หมายเลขเอกสาร

การอ้างอิงรายงาน

(ไม่ระบุผู้แต่ง)

ชื่อสถาบันหรือองค์กร (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. สถานที่: ชื่อผู้แต่ง
การอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์ นามสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่/เดือน/ปี, หน้าเลขที่.
การอ้างอิงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ชื่อสกุลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. ระบุว่า MA / MSc / PhD Thesis / Dissertation, ชื่อสถาบัน.
การอ้างอิงเว็บไซต์ ชื่อสุกลของผู้แต่ง, ชื่อต้นของผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์). ชื่อเอกสาร. สถานที่พิมพ์: ชื่อสถาบัน (หากเอกสารที่นำมาใช้มีตัวระบุทรัพยากรสารสนเทศประเภทดิจิตอล (digital object identifier: doi) หรือชื่อที่อยู่เว็บไซต์ (Uniform Resource Locator: URL) สามารถใส่ต่อท้ายในรายการอ้างอิงแต่ละรายการได้
7.

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ให้ใช้เลขอารบิกในสมการคณิตศาสตร์ทั้งหมด การใช้เศษส่วน ให้ใช้รูปแบบ x/y หรือ x/(y+z) แทนการใช้รูปแบบ x/(y+x)

การพิจารณาบทความ

เรามุ่งมั่นเพื่อให้การประเมินผลและคุณภาพการตีพิมพ์บทความของวารสารได้รับการยอมรับในระดับสากล (World Scientific and Imperial College Press Journals) ดังนั้นบทความทั้งหมดที่ส่งเข้ามา จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มงวด โดยมีกระบวนการพิจารณาดังนี้:

ต้นฉบับของบทความที่ส่งเข้ามาต้องไม่ซ้ำกับที่ส่งไปยังวารสารอื่นๆมิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

เนื้อหาของบทความที่ส่งเข้ามาจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาที่ระบุไว้ในตอนต้น

การประเมินคุณภาพบทความจะใช้ระบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer reviewed)

บทความที่ส่งเข้ามาต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการอย่างน้อย 2 ท่าน

บรรณาธิการสามารถเลือกให้มีการพิจารณาเพิ่มเติมได้หากเห็นว่าจำเป็น และจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ

กองบรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินว่าบทความมีความเหมาะสมจะได้รับตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก ผู้เขียนจะได้รับผลการประเมินทันทีในกรณีที่บทความไม่ผ่านการประเมินเพื่อตีพิมพ์

ต้นฉบับของบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

 

บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความจะต้องโปรงใสและไม่มีปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะในเชิงการแข่งขัน การให้การสนับสนุนและหรือความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้เขียนเนื่องด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์นี้จะบั่นทอนจุดมุ่งหมายของการประเมินบทความ ข้อมูลและแนวคิดใดๆ ที่เป็นผลพลอยได้จากการตรวจประเมินบทความ จะต้องไม่นำมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบใดๆ ทั้งสิ้น

กระบวนการพิจารณาบทความถือเป็นความลับ ตลอดจนจะไม่มีการเปิดเผยรายนามของผู้ประเมินบทความใดๆ ทั้งสิ้น

ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

ลงทะเบียนใหม่เพื่อทำการส่งบทความ

ประโยชน์ของการลงทะเบียนรวมถึง:

• รายละเอียดผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ (รวมถึงการเข้าถึงออนไลน์)

• ความสามารถในการอัพโหลด ส่งบทความ

• ความสามารถในการปรับแต่งการแจ้งเตือนอีเมลไปรับการแจ้งเตือนเฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษ